شناسه خبر: 38992
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۳ فروردين، ساعت 12:01
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۶/۱/۲۴

اداره کل استان..........
احتراماً؛ نظر به اینکه بر اساس تبصره 2 ماده 12 "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 01‏‏/05‏‏/1391 مجلس شورای اسلامی" سازمان تأمین اجتماعی مکلف گردیده است با دریافت حق بیمه کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی به خارج از کشور اعزام می شوند  مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب 03‏‏/04‏‏/1354 و اصلاحیه های بعدی، آنها را بیمه نماید، لذا در جهت اجرای قانون یادشده توجه واحدهای اجرائی را به نکات ذیل جلب می نماید:
1‏‏- به موجب تبصره یک ماده 12 قانون مذکور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف گردیده برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی به خارج از کشور اعزام می شوند گواهینامه شغلی صادر و مراتب را جهت پوشش بیمه ای و وصول حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد.
2- اداره کل اتباع می‌بایست در اجرای تبصره 2 ماده 12 قانون یادشده، اطلاعات مربوط به کارگران ایرانی موضوع قرارداد صدور خدمات فنی که به خارج از کشور اعزام و گواهی شغلی آنان توسط وزارتخانه مذکور صادر می شوند را احصاء و به تفکیک نام و نام خانوادگی، نام شرکت، محل اعزام و اشتغال و ... به ادارات کل ذیربط اطلاع رسانی نموده و بر همین اساس نیز ادارات کل استانها موظفند فهرست اطلاعات مربوطه را با توجه به محدوده شعب تابعه در اسرع وقت جهت اقدامات بعدی به واحدهای اجرائی ذیربط ارسال نمایند.
3- چنانچه شرکت های مورد نظر دارای کد و سوابق قبلی نزد شعب باشند کارفرما مکلف خواهد بود نسبت به ارائه لیست کارگران اعزامی به خارج از کشور برابر ماده 39 قانون تأمین اجتماعی عمل نماید.
4- در خصوص شرکت هایی که فاقد کد کارگاهی می باشند واحد اجرائی بدواً با اعزام بازرسِ کارگاهها،      می بایست موضوع را بررسی و مطابق با مفاد بخشنامه شماره 19 درآمد نسبت به تخصیص کد کارگاهی اقدام لازم را بعمل آورده و سپس نسبت به اخذ لیست وفق ماده 39 ق.ت.ا اقدام نمایند.
5‏- شعب موظفند نسبت به تخصیص شماره بیمه (SSN) به کارگران شرکت‌هایی که رأساً و در چارچوب قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور نیرو اعزام می¬نمایند، مطابق ضوابط مربوطه اقدام نمایند.
6‏- قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور که تابعیت کارفرما (واگذارنده کار) ایرانی می باشد مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی بوده و لازم است واحد اجرائی حوزه دفتر مرکزی شرکت پس از اخذ یک نسخه از قرارداد منعقده نسبت به تخصیص کد پیمانکاری اقدام و صورت مزد یا حقوق       بیمه شدگان اعزامی و حق بیمه متعلقه را وفق ضوابط و مقررات مواد 28 و 39 قانون تأمین اجتماعی دریافت نموده و در خاتمه پیمان پس از دریافت اطلاعات مبانی محاسباتی قرارداد از کارفرما، نسبت به محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات، وفق ماده 41 قانون تأمین اجتماعی عمل نمایند.
تذکر: مقاطعه کاران موضوع این قانون مکلفند صورت مزد یا حقوق کارکنان دفتر مرکزی خود را کماکان طبق مقررات تأمین اجتماعی تهیه و به انضمام حق بیمه مقرر به صورت جداگانه به شعبه تسلیم و پرداخت نمایند.
7‏- در صورتی که موضوع عملیات پیمان توسط پیمانکار اصلی به مقاطعه کاران فرعی واگذار شود در این صورت لازم است طبق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کد پیمانکاری به مقاطعه کاران فرعی تخصیص و برابر مقررات اقدام گردد.
8‏- چنانچه واگذارندۀ موضوع پیمان، غیرایرانی و مستقر در خارج از کشور باشد و پیمانکار، نیروهای عملیات پیمان را از ایران به کشور محل اجرای پروژه اعزام نماید، برهمین اساس و باتوجه به عدم شمول به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، می¬بایست لیست و حق بیمه نیروهای مذکور از طریق دفتر‌مرکزی شرکت (پیمانکار) با ارائه مستندات اعزام به خارج و رعایت سایر مقررات به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت گردد.
9‏- شرکت هایی که در خارج از مرزهای ج.ا.ایران اقدام به ثبت شرکت نموده و از کارگر ایرانی جهت انجام فعالیت بهره می گیرند در صورتی که فاقد دفتر نمایندگی در داخل کشور باشند می توانند با ایجاد دفتر نمایندگی و اخذ کد کارگاهی، لیست و حق بیمه مربوطه را در دورۀ فعالیت آنان در خارج از کشور به واحدهای اجرائی سازمان ارسال و پرداخت نمایند. در غیر اینصورت می توانند کارگران ایرانی خود را به منظور برخورداری از پوشش تأمین اجتماعی در قالب بیمه ایرانیان خارج از کشور به شعب این سازمان معرفی نمایند.

10‏‏- با توجه به اینکه تنظیم گزارش حادثه به موجب قوانین کار و تأمین اجتماعی به عهده کارفرما یا مسئول کارگاه می باشد، لذا کارفرما به استناد تبصره یک ماده 95 قانون کار و ماده 65 قانون تأمین اجتماعی موظف است کلیه حوادث ناشی از کار بیمه شدگان مشمول (کارگران اعزام به خارج از کشور) را سریعاً و در مهلت مقرر قانونی به صورت کتبی به همراه مدارک مشروحه ذیل به شعبه تأمین اجتماعی محل پرداخت حق بیمه گزارش و اعلام نماید:
الف‏‏- تکمیل فرم گزارش اعلام حادثه مطابق با فرم شماره "1" پیوست بخشنامه شماره 16 امور فنی بیمه شدگان.
ب‏‏- اصل و تصویر گواهی کارفرما مبنی بر اشتغال بیمه شده در کشور متبوع به همراه قراردادهای مربوطه.
ج‏‏- گواهی اشتغال به کار صادره در خصوص بیمه شده یا تصویر برابر اصل شده آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
د‏‏- تصویر برابر اصل شده اوراق گذرنامه بیمه شده.
ﻫ‏‏- تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات ذیصلاح کشور مربوطه مبنی بر تأئید جزئیات وقوع حادثه شامل: درج مشخصات فرد حادثه دیده، تاریخ وقوع حادثه، محل دقیق حادثه، علت حادثه، نتیجه حادثه، میزان قصور افرادی که در بروز حادثه دخیل بوده اند (حسب گزارش مراجع ذیصلاح) و سایر مدارک مرتبط.
و‏‏- تصویر برابر اصل شده مدارک پزشکی مراکز درمانی در کشور مربوطه.
ز‏‏- تأیید کلیه مدارک مورد اشاره در بندهای ( ﻫ ) و ( و ) از سوی نمایندگی سیاسی کشور ج.ا.ایران در کشور محل حادثه به همراه ترجمه رسمی آن.
11‏- در مواردی که پس از بررسی های لازم، حادثه از مصادیق ماده 60 قانون تأمین اجتماعی بوده و ناشی از کار تلقی و حسب گزارش مقامات ذیصلاح کشور متبوع یا مراجع قانونی در داخل کشور، قصور کارفرما در وقوع حادثه نیز محرز گردد، لازم است واحد اجرائی ذیربط نسبت به اجرای ماده 66 قانون تأمین اجتماعی و وصول خسارات وارده به سازمان برابر مقررات مورد عمل (به نسبت درصد میزان قصور) اقدام نماید.
12‏- ارائه کلیه تعهدات قانونی به این قبیل از بیمه شدگان همانند سایر بیمه شدگان اجباری موضوع بند الف    ماده4 قانون تأمین اجتماعی خواهد بود که به هرعنوان در قبال انجام کار، مزد یا  حقوق دریافت می کنند. درخصوص  آندسته از افرادیکه درچارچوب ضوابط و مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور اقدام به پرداخت حق بیمه می نمایند ارائه تعهدات قانونی مطابق آئین نامه اجرائی بیمه موصوف می باشد.

13‏-ادارات کل استانها موظفند آمار کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی به خارج از کشور اعزام و بیمه شده این سازمان می گردند را در پایان هرماه جهت اقدامات بعدی به اداره کل اتباع اعلام و ارسال نمایند. 
‏14‏- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است با هماهنگی دفتر راهبری سیستمها،  معاونت های اموراستان ها و فنی و درآمد نسبت به اصلاح نرم افزارهای مربوطه در اسرع وقت اقدام نماید.
                                                                                                                                                                     

                                           و من ا... التوفیق
                                      دکتر سیدتقی نوربخش
                                             مدیر عامل

 

 

 

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha
*اطلاعیه مهم* بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تا پایان اسفند ماه 95 *اطلاعیه مهم*