شناسه خبر: 34318
تاریخ انتشار:۱۳۹۵ چهارشنبه ۳ آذر، ساعت 16:36
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۵/۹/۳


وظایف اداره کل تأمین اجتماعی اتباع
اداره کل تأمین اجتماعی اتباع در زیر مجموعه مستقیم مدیرعامل انجام وظیفه نموده و وظایف زیر را عهده دار   می باشد:
o رسیدگی و نظارت بر کلیه امور مربوط به بیمه ایرانیان خارج از کشور و مهاجرین خارجی در چارچوب ماده 5 قانون تأمین اجتماعی.
o پاسخگوئی به جامعه هدف مندرج در مفاد قراردادها و موافقتنامه های تأمین اجتماعی و برقراری ترتیبات مناسب جهت اجرای بهینه ارائه خدمات به آنان.
o انجام هماهنگی های لازم با وزارت امور خارجه و مقامات کنسولی در سایر کشورهای طرف قرارداد و پذیرنده ایرانیان و دستیابی و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز مربوط به ایرانیان خارج از کشور و اتباع بیگانه در چارچوب مفاد قرارداد از جمله اطلاعاتی درخصوص وضعیت حیات، ممات، تأهل و اشتغال ایرانیان و اتباع بیگانه تحت پوشش تأمین اجتماعی.
o راهبری امور مربوط به تهیه و تدوین پیش نویس قراردادها ، موافقت نامه ها با کشورها از مرحله اولیه تا مرحله پایانی عقد قرارداد و موافقت نامه ها ضمن هماهنگی و همکاری با ارگانهای ذیربط.
o هماهنگی و نظارت بر امور اجرائی اتباع از طریق تعامل با ارگان های ذیربط.
o ابلاغ مصوبات و پی گیری و نظارت بر اجرای مصوبات با همکاری واحدهای ذیمدخل.
o ایجاد ارتباط لازم با سازمان ها و مجامع بین المللی ذیربط و انجام اقدامات اجرائی لازم از طریق مراجع مربوطه .
o ترتیبات لازم در هماهنگی با حوزه های ذیمدخل سازمانی و نظام بانکی از حیث جذب و تخصیص وجوه بمنظور پرداخت مزایا و دریافت مطالبات به صورت ارزی و ریالی با توجه به مکانیزم های مندرج در مفاد قراردادها ضمن رعایت آئین نامه های مالی مربوطه.
o راهبری امور پرداخت مزایا، مستمری و پی گیری مطالبات جامعه هدف طبق مفاد توافقنامه و قراردادهای همکاری.
o تهیه و ابلاغ آئین نامه ها ، دستورالعمل ها ، و بخشنامه های مربوط به نحوۀ بیمه اتباع و مهاجرین خارجی در چارچوب موافقت نامه ها و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار حسب مورد و موضوع. 
o رسیدگی به درخواست های  اتباع درخصوص برخورداری از تعهدات در چارچوب قوانین ، موافقت نامه ها و قراردادهای منعقده.
o نظارت بر تشکیل و تکمیل پرونده های مربوط به امور بیمه اتباع خارجی .
o اهتمام و تشریک مساعی در جهت احقاق حقوق بیمه ای اتباع و تضمین استیفای حقوق آنان در چارچوب     موافقت نامه و قراردادهای منعقده.
o بررسی نیازمندی های اداره کل از حیث بررسی امکانات و تجهیزات اعم از فیزیکی ، انسانی ، اطلاعاتی ،        فن آوری، آموزشی و منابع مالی و تأمین آن از سوی حوزه های تخصصی ذیربط از جمله معاونت های اداری و مالی ، فنی و درآمد ، درمان ، اقتصادی و برنامه ریزی و ..حسب مورد و موضوع.
o جمع آوری و کنترل و رسیدگی و حسابرسی اسناد و عملیات مالی امور مربوط به اتباع به منظور پیش بینی و پیشنهاد بودجه موردنیاز جهت بررسی در حوزه ذیمدخل.
o اطمینان از صدور پروانه کار اتباع و تمدید آن از طریق تعامل با وزارت کار ، رفاه و تأمین اجتماعی در چارچوب مفاد قانون کار و اخذ مدارک لازم از اداره کل اشتغال اتباع خارجی .
o ارائه گزارشات مدیریتی ادواری به مدیریت عامل در حوزه  اداره کل و اعلام نیازها و مسائل مبتلا به ضمن ارائه راهکارها جهت برون رفت از آن.
مطالعات :
o تهیه و تنظیم آمار و مشخصات بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی اتباع خارجی مقیم و شاغل در ایران و حفاظت و نگهداری از اطلاعات جمع آوری شده.
o ارائه پیشنهاد در مورد خط مشی ها ، راهبردها ، طرح ها ، برنامه ها و فعالیت های قابل انجام به صورت سالیانه و ارائه آن به مدیرعامل.
o انجام مطالعات لازم در خصوص فرآیندها و روشهای انجام کار در جهت اجرای بهینه ارائه خدمات وفق مفاد قرارداد و توافقنامه و نیز مطالعات فنی و تخصصی درچارچوب اصول بیمه ای از حیث نحوۀ تداوم پوشش بیمه ای و میزان حق مشارکت درپرداخت حق بیمه .
o تکوین وتشکیل سیستم جمع آوری اطلاعات بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی اتباع خارجی در کشور ، دریافت اطلاعات پایه ، فرم های مورد عمل ، گزارشات آماری و ...از طریق استقرار پایگاه اطلاعات مربوط به اتباع خارجی و اهتمام در تکمیل آن ضمن هماهنگی با سایر واحدها.
o ایجاد تمهیدات لازم با معاونت درمان در خصوص نیازهای اطلاعاتی پوشش درمانی جمعیت هدف در چارچوب قراردادهای منعقده و در هماهنگی با مدیریت های درمان و دفاتر اسناد پزشکی سراسر کشور.
o انجام مطالعات لازم به منظور کسب شناخت در خصوص قوانین بین المللی ، کنوانسیون ها و قراردادهای        بین المللی و تجارب جهانی موفق در این خصوص.
o مطالعه و بررسی مقررات ، قوانین و سیستم های تأمین اجتماعی سایر کشورها به منظور آشنائی با نحوۀ پوشش بیمه ای اتباع و ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه و گسترش آن با توجه به سیاست های کلان کشور.

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha
*اطلاعیه مهم* بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تا پایان اسفند ماه 95 *اطلاعیه مهم*