زمان انتشار: ۱۳۹۳ يکشنبه ۳ اسفند ساعت 08:30 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۱۲/۳ ساعت 08:30    تعداد بازدید: 1163    کد مطلب: 12953

اهداف و فعالیتهای کارگزاری رسمی تامین اجتماعی خراسان شمالی
یکی ازابزارهای توسعه سازمانها وارتقاء بهره وری در قالب کوچک سازی می باشد که در سالهای اخیر مورد توجه مدیران ومسئولان سازمان قرارگرفته وبه صورت های مختلف به اجرا درآمده است . در وواقع برون سپاری یعنی احاله پاره ای از وظایف غیرحساس وغیر کلیدی یک سازمان به بخش های بیرونی حاذق ومتخصص در قالب ضوابط ومعیارهاوقراردادهای خاص . براین اساس هدف کاهش وتقلیل امور تصدیگری در عرصه ارائه خدمات واحاله آن به بخش خصوصی وبهره گیری از پتانسیل این بخش خواهد بود.
اهداف کارگزاری

بکارگیری روشهای نوین در عرصه ارائه خدمات به منظور:

    جلوگیری از بزرگ شدن بدنه اجرایی سازمان وحرکت به سوی چالاکی وچابکی
    روان سازی امور وفعالیتهای جاری وسهولت دسترسی بیمه شدگان وکارفرمایان به خدمات سازمان تامین اجتماعی
    ارتقاء رضایتمندی مخاطبین از خدمات سازمان تامین اجتماعی
    صرفه وصلاح اقتصادی از طریق جلوگیری از ایجاد واحدهای اجرائی جدید در مناطقی که کارگزاری فعال می شود.
    تقلیل امور جاری در شعب وواحدهای اجرائی سازمان وفرصت برای شعب به منظور تقویت امور حاکمیتی ومهم.

فعالیتهای کارگزاری ها

 •         انجام امور مربوط به تولید،صدور،تجدیدوتامین اعتبار دفاتر درمانی
 •         دریافت لیست ودیسکت حق بیمه
 •         صدوربرگ پرداخت حق بیمه
 •         انجام امور بازاریابی بیمه شدگان در راستای سیاست عمومی دولت مبنی برتوسعه وتعمیم بیمه شدگان
 •         پلاک برداری وشناسائی کارگاههای جدید
 •         اخذمدارک جهت تشکیل پرونده مطالباتی کارگاه
 •         انجام امور مربوط به بازرسی از دفاترقانونی اشخاص حقوقی
 •         پیگیری ووصول ماده 66 قانون تامین اجتماعی
 •         ابلاغ برگه های مطالباتی سازمان به صورت تسلیمی به کارفرما وکارنامه سوابق بیمه شدگان در راستای وصول مطالبات ورضایت کارفرمایان
 •         ارسال مراسلات اداری
 •         پرداخت تعهدات کوتاه مدت
 •         بازرسی از مقرری بگیران بیمه بیکاری در جهت ایجادعدالت واجرای بهینه حمایت مذکور دراستای ماموریت سازمان


   

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha